Oznámení protiprávního jednání (whistleblowing)
a ochrana oznamovatele

Společnost vytvořila vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, resp. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují nezákonné jednání včetně porušování pracovněprávních předpisů. Společnost vytvořila podmínky poskytování ochrany osobám (oznamovatelům) i třetím osobám zmíněným v oznámení a zakazuje odvetná opatření činěná oznamovatelům v souvislosti s podaným oznámením.

Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o možném protiprávním jednání a která na takové jednání upozornila.

Oznámení

Oznámením se rozumí podání fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo které porušuje Zákon nebo jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti

 • finanční služby, povinný audit a jiné ověřovací služby, finanční produkty a finanční trhy,
 • daň z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrana spotřebitele,
 • soulad s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrana životního prostředí,
 • bezpečnost potravin a krmiv a ochrana zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • hodpodářská soutěž, veřejná dražba, zadávání veřejných zakázek,
 • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrana finančních zájmů Evropské unie,
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznamovatel může podat oznámení libovolným způsobem - písemně, ústně (telefonicky), elektronicky nebo osobně. Povinný subjekt stanovil příslušnými osobami:

Listinnou formou lze podat oznámení na adresu VEBA, textilní závody a. s., Přadlácká 89, 550 01 Broumov, obálku označit heslem NEOTVÍRAT - WHISTLEBLOWING. Obálku otevře pouze příslušná osoba

Ministerstvu spravdelnosti lze oznámení podat písemně, ústně (telefonicky), osobně nebo prostřednictvím webového formuláře https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Oznámení obsahuje:

 • datum podání oznámení,
 • jméno, příjmení, datum narození oznamovatele, tyto údaje nemusí být zadány je-li oznamovatel znám příslušné osobě,
 • kontaktní údaje oznamovatele,
 • oblast působnosti,
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa,
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

O přijetí oznámení je povinna příslušná osoba do 7 kalendářních dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí fyzické osobě pokuta až 50 000 Kč.

Sídlo společnosti

Přadlácká 89
550 01 BROUMOV
Česká republika

Callcentrum:
+420 491 502 300 (7:00-15:00 h)
callcentrum@veba.cz

Sledujte nás:

Copyright

© VEBA, textilní závody a. s.
Všechna práva vyhrazena

Kvalitní české sklo Účastníme se Operačního programu lidské zdroje zaměstnanost. Klikněte pro více info...Veba získala certifikát Oprávněného hospodářského subjektu (OHS/AEO)